تخت دو نفره 160 کف متحرک مونیکا (بدون تشک) کمجاچوب